وضعیت تهران در برابر موج کرونا خیلی وخیم است / در یک قدمی برپایی بیمارستان‌های صحرایی هستیم