علت اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه است / ۳ ماموریت اقتصادی دولت چیست؟