لیر باز هم سقوط کرد / شرایط اقتصاد ترکیه تا چه حد بحرانی است؟

لیر باز هم سقوط کرد / شرایط اقتصاد ترکیه تا چه حد بحرانی است؟