درخواست مدیرعامل جدید بانک ملت برای عدم ارسال گل و درج آگهی تبریک در رسانه‌ها