برگزاری هفتمین نشست ارکان اعتباری بانک ملی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان