نجات سرنشینان خودروی گرفتار شده در سیل با جرثقیل / فیلم