بارش سنگین برف جاده کرج - چالوس را مسدود کرد

بارش سنگین برف جاده کرج - چالوس را مسدود کرد