آمریکا به عنوان ناقض برجام، گام نخست برای لغو تحریم‌ها علیه ایران را بردارد

آمریکا به عنوان ناقض برجام، گام نخست برای لغو تحریم‌ها علیه ایران را بردارد