مددی سکان سرپرستی مجموعه ورزشی آزادی را در دست گرفت