آمریکا نسبت به بروز فاجعه انسانی در شمال اتیوپی هشدار داد