درآمدزایی سودجویان در روزهای واکسیناسیون؛ قیمت صدور کارت آستزازنکا ۲ تا ۵ میلیون تومان!