لحظه دستگیری دزد فروشگاه توسط فروشنده حین فرار / فیلم