اعتماد: مذاکرات به جای ۱+۴ در چارچوب ۱+۵ دنبال شود