فیلمی هولناک از لحظه انفجار سیلندر گاز در یک ماشین