معترضان به محدودیت‌های کرونایی در برلین به خیابان آمدند