یک انبار مهمات در روسیه آتش گرفت

یک انبار مهمات در روسیه آتش گرفت