سقوط مرگبار دختر جوان از روی صخره به خاطر گرفتن عکس سلفی / عکس