تامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)چاپ کارت پی وی سیپرده پردکورسی ان سی شیشه

هیچ‌کس نگوید با یک رأی من اتفاقی نمی‌افتد / میدان دار و صحنه‌گردان اصلی مردم هستند