بخشی از مطالبات قرمزها به زودی پرداخت می‌شود

بخشی از مطالبات قرمزها به زودی پرداخت می‌شود