اینکه توپ را به میدان دیگری می‌اندازند، خنده‌آور است / حزب نیازمند پیوند ایدئولوژیک و فکری است که باید پایه‌های آن را بپذیرند