خودکَشی را در ضفحه اول اخبار منتشر نکنید/ سابقه اقدام به خودکشی ۹ برابر خطر فوت را بیشتر می‌کند