خداحافظ قوچان نژاد از دنیای فوتبال صحت دارد؟

خداحافظ قوچان نژاد از دنیای فوتبال صحت دارد؟