خبر خوب برای تهرانی ها / فوتی های کرونا ۶ درصد کاهش یافتند