بیانیه جدید وزارت خارجه ایران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی

بیانیه جدید وزارت خارجه ایران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی