حذف دو شخصیت سیاسی از فیلم سینمایی «منصور»

حذف دو شخصیت سیاسی از فیلم سینمایی «منصور»