برای مواجهات بیرونی ضرورتاً باید یک جبهه واحد داشته باشیم / احزاب باید هر کدام در وجهی از وجوه تمایز داشته باشند