اطلاعاتی از حادثه‌ای جدید برای هیچ کشتی تجاری در منطقه تایید نشده است