عدم تزریق یک نوع واکسن کرونا برای زنان توصیه است نه ممنوعیت