مرگ دلخراش قاچاقچی به دلیل پاره شدن بسته مواد مخدر در معده! / فیلم