مسابقه فوتبال عجیب زنان در ارتفاع ۵۸۹۰ متری! / فیلم