آمریکا از سرگیری کمک‌هایش به سودان را مشروط کرد

آمریکا از سرگیری کمک‌هایش به سودان را مشروط کرد