پیشنهادهای ایران به کشورهای عضو برجام قابل رد نیست

پیشنهادهای ایران به کشورهای عضو برجام قابل رد نیست