دولت سیزدهم معتقد به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست /فیلم