یادگیری دانش آموزان در علوم پایه تا ۷۰ درصد افت کرد

یادگیری دانش آموزان در علوم پایه تا ۷۰ درصد افت کرد