دولت تمام توان خود را برای حل مشکلات خوزستان به کار می گیرد