حکم زنی که بدون اجازه خانه شوهر را ترک می‌کند چیست؟ | آیا زن می‌تواند بدون اجازه شوهر از منزل بیرون برود؟