اقتصاد کشور را به مذاکره گره نمی‌زنیم / آمریکا و اروپایی‌ها دچار بحران در تصمیم‌گیری هستند