بسته شدن فرودگاه مهرآباد همزمان با مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری