تا سازوکار را تغییر ندهیم چیزی درست نمی‌شود / محمود و حسن و ابراهیم برای مردم فرقی ندارد