کرونای افریقایی به ایران نزدیک شد

کرونای افریقایی به ایران نزدیک شد