تعمیر تلویزیون سامسونگدستگاه دوخت ریلیدستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختبرس صنعتی

کنترل شهر بلخ افغانستان به دست طالبان افتاد