گزارش بورس ۶ مرداد ۱۴۰۰ / شاخص کل به مدار رشد بازگشت