برخورد وحشتناک خودرو شاسی بلند با عابرین پیاده در بازار / فیلم