زمان رسیدن ایران به ایمنی جمعی در برابر کرونا مشخص شد