بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر درباره وقایع خوزستان تأسف بار است