دولت رئیسی و سه‌راهی توافق بهتر، همین توافق و خروج از برجام