همه‌گیری‌های ویروس می‌تواند از کرونا هم کشنده‌تر باشد

همه‌گیری‌های ویروس می‌تواند از کرونا هم کشنده‌تر باشد