باران هوای آلوده پایتخت را شست / هوای سالم در ریه تهرانی‌ها

باران هوای آلوده پایتخت را شست / هوای سالم در ریه تهرانی‌ها