تلویزیون باید نسبت به گذشته تلاش خود را چند برابر کند / مدیران جدید فاصله میان خیلی از هنرمندان با تلویزیون را از بین ببرند