ترجمه و انتشار «یک عاشقانه آرام» نادر ابراهیمی در عمان